Bygge- og anlægsaffald

Blanketter/Selvbetjening: 

Bygge- og anlægsaffald stammer fra nedrivning, renovering og vedligeholdelsesarbejde. Affaldet omfatter f.eks. beton, mursten, tegl, isolationsmaterialer, vinduer, asbest- og gipsholdige byggematerialer.

Kortlægning for forurenende stoffer

Forud for nedrivning, renovering eller vedligeholdelse skal der foretages en undersøgelse for forurenende stoffer i bygninger og anlæg. Følgende fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 69:

"Ved følgende byggearbejder skal bygherren, inden arbejdet påbegyndes, foretage en screening af bygningen eller anlægget, eller berørte dele heraf ved renovering, for at afdække, om der kan være anvendt problematiske stoffer, f.eks. PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller i forbindelse med opførelse eller renovering af bygningen eller anlægget:

1) Nedrivningsarbejder, renoveringsarbejder og vedligeholdelsesarbejder af bygninger eller anlæg eller dele heraf, som frembringer mere end 1 ton affald.

2) Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977.

Stk. 2. På baggrund af resultatet af screeningen foretages en kortlægning, i form af analyser, af bygningen eller anlægget eller berørte dele heraf, som kan indeholde problematiske stoffer, f.eks. PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller."

Man kan søge hjælp til screeningen og kortlægningen hos en miljørådgiver specialiseret i miljøkortlægninger af bygninger og anlæg. 

Grænseværdier

Kommunerne i Østjylland har indført fælles grænseværdier for forurenende og farlige stoffer i byggeaffald. Grænseværdierne fremgår af bilaget nederst på siden.

Anmeldelse

Affaldet skal anmeldes til Syddjurs Kommune.

Anmeldelse sker på anmeldelsesblanketten øverst på denne side senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. Blanketten indsendes via mail til virksomheder@syddjurs.dk.

I anmeldelsen skal de enkelte affaldsfraktioner noteres sammen med anslåede mængder, transportør og modtager og eventuelt prøvenummer.

Miljøkortlægningsrapporten indsendes til kommunen sammen med anmeldelsen.

Sortering

Det skal sikres, at problematiske stoffer frasorteres, herunder fx PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller.

Uforurenet bygge- og anlægsaffald skal genanvendes i størst muligt omfang. Dette nedbringer mængden af affald til forbrænding og deponering og mindsker forbruget af nye ressourcer. Samtidig er det vigtigt at få sorteret forurenet og farligt fra. For at opnå succes med affaldssorteringen er det derfor vigtigt, at der på byggepladsen løbende informeres om hvordan affaldet skal sorteres, hvilken container det skal i, og hvad der ikke må blandes sammen. Tydelig skiltning på containere er en god idé både for håndværkernes, transportørernes og økonomiens skyld.

Genanvendelige materialer skal som minimum kildesorteres i følgende affaldsfraktioner:

  • Natursten, fx granit og flint
  • Rene uglaserede tegl- og mursten
  • Rent beton
  • Blandinger af natursten, uglaseret tegl/mursten og beton
  • Jern og metal
  • Gips
  • Stenuld
  • Jord
  • Asfalt
  • Blandinger af beton og asfalt.

 

BilagStørrelse
graensevaerdier.pdf238.78 KB
Opdateret: 09-04-2021 12:15

Kontakt